Τεράστιο καρκίνωμα εκφορητικού πόρου (salivary duct carcinoma) εκ πλειόμορφου αδενώματος δεξιού υπογναθίου αδένα

kyklos
kyklos

Ασθενής 48 ετών προσήλθε με ένα ευμεγέθες μόρφωμα από 20 ετίας, το οποίο καταλάμβανε την αριστερή παρειά και τη σύστοιχη υπογνάθια χώρα. Διενεργήθηκε ολική εξαίρεση (υπό τη μορφή αφαίρεσης του υπογναθίου αδένα και πλάγιας παρωτιδεκτομής) ενός όγκου με βάρος 1.8 κιλά και μέγιστη διάσταση 16 εκατοστά. Η ιστολογική εξέταση κατέδειξε την ύπαρξη ενός καρκινώματος εξ εκφορητικού πόρου υψηλής επιθετικότητας (high-grade) επί εδάφους ενός προυπάρχοντος πλειόμορφου αδενώματος του αριστερού υπογναθίου αδένα.

Κωνσταντίνος Μαντσόπουλος